Privātuma politika autoservisam | Oranž Garaž

Privātuma politika

SIA “OG Service” pamatnodarbošanās veids ir vieglo automašīnu autoremontu un apkopes pakalpojumu sniegšana.

Mūsu klientu privātums un personisko datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. SIA “OG Service” ir apņēmusies aizsargāt jebkuru personīgo informāciju, ko klients – esošais, potenciālais vai bijušais – ir sniedzis.
Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt mūsu Klientam kā fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, u.t.t..

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (SIA “OG Service” interneta mājaslapā, mobilajā lietotnē, klātienē, papīra formātā, e-pastos vai telefoniski).

1.Personas datu apstrāde

Lai noslēgtu līgumu par automašīnas nomu, izpildītu savas saistības pret Klientu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi, SIA “OG Service” ir nepieciešams ievākt, apstrādāt un uzglabāt Klienta personas datus.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecās uz Klientu kā fizisku personu (personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs un jebkura cita informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu). SIA „OG Service” var saņemt informāciju par Klientu arī tad, ja Klients lieto SIA „OG Service” sociālo tīklu pakalpojumus.

SIA “OG Service” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
1.1. Pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai (klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; automašīnu nomas rezervēšanai un administrēšanai; līguma saistību izpildei un nodrošināšanai; saziņai ar Klientu; pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; lojalitātes programmas administrēšanai; klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai).
1.2. Biznesa plānošanai un analītikai (statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; tirgus izpētes veikšanai; klientu aptauju veikšanai; klientu atsauksmju ievākšanai; komerciālo un mārketinga aktivitāšu veikšanai un nodrošināšanai).
1.3. Juridisko prasību izpildei – informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
1.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu SIA „OG Service”.
Informācija un personas dati, ko Klients ir sniedzis saistībā ar šajā politikā norādītajiem nolūkiem tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

2. Privātuma politikas piemērošana

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu Klientam saņem vai nodod SIA „OG Service” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
SIA „OG Service” biroja apmeklētājiem;
SIA „OG Service” interneta mājaslapu, sociālo tīklu un mobilās lietotnes apmeklētājiem.

3. Personas datu iegūšana

SIA „OG Service” iegūst personas datus sekojoši:
apkopojot datus un informāciju, kuru Klients tieši sniedz SIA „OG Service” (telefoniski, e-pastā, klātienē, skype vai virtuālajā sarunu istabā interneta vietnē);
apkopojot datus, kurus Klients sniedz aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus SIA „OG Service” interneta vietnē;
SIA “OG Service” tīmekļa vietnē izmantojot sīkdatnes (cookies);
saņemot citu personu pilnvarojumus ar iekļautiem fizisko personu datiem.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “OG Service” apstrādā Klienta personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
4.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai ar Klientu noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
4.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
4.3. saskaņā ar Klienta piekrišanu;
4.4. likumīgo interešu aizstāvēšanai – lai realizētu no SIA “OG Service” un Klienta savstarpēji noslēgtā līguma vai likuma izrietošas SIA

“OG Service” likumīgās intereses:

Šīs politikas ietvaros par SIA „OG Service” likumīgajām interesēm ir uzskatāmas:
tiesības veikt komercdarbību;
sniegt vieglo automašīnu autoremontu un apkopes pakalpojumus;
pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
nodrošināt līguma saistību izpildi;
novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
saglabāt Klientu pieteikumus;
sazināties ar Klientu;
Klienta dalības lojalitātes programmā administrēšana;
analizēt SIA „OG Service” mājaslapu, interneta vietņu un mobilās lietotnes darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
administrēt Klienta kontu SIA „OG Service” mājaslapā, interneta un mobīlajās vietnēs;
segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem,
veikt Klientu aptaujas un anketēšanas par pakalpojumiem;
mārketinga aktivitāšu veikšana;
novērst krāpniecību;
nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
administrēt maksājumus;
administrēt neveiktus maksājumus;
vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs, tiesā vai parādu piedzinēju uzņēmumos savu tiesisko interešu aizsardzībai;
informēt sabiedrību par savu darbību.

5. Personas datu uzglabāšana

SIA „OG Service” iegūtie personas dati par Klientu tiek glabāti gan papīra formātā, gan uzņēmuma informācijas sistēmā. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami tam datu apstrādes mērķim, kādam tie bija iegūti. Reālajā praksē personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr ir pamats uzskatīt, ka saistībā ar starp Klientu un SIA „OG Service” noslēgtajām līgumattiecībām var tikt celtas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami konkrētajam mērķim, tiek dzēsti.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

6. Saziņa ar Klientu

SIA „OG Service” sazinās ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju – zvanot vai sūtot īsziņas uz norādīto tālruņa numuru, sūtot e-pastu, nosūtot vēstules/paziņojumus uz Klienta pasta adresi.
Saziņu ar Klientu par veikto pakalpojumu rezervāciju SIA „OG Service” veic uz Klienta pieprasījuma pamata, bet par līgumsaistību izpildi – uz noslēgtā līguma pamata.

SIA „OG Service” var sazināties ar Klientu komerciālu paziņojumu un/vai mārketinga aktivitāšu ietvaros (piemēram, informējot Klientu par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem, informāciju par SIA „OG Service” pakalpojumiem, atlaidēm, akcijām, kā arī gaidāmajiem notikumiem un konkursiem. Šāda veida saziņu SIA „OG Service” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu komerciālu paziņojumu un/vai informācijas par mārketinga aktivitātēm saņemšanai var dot SIA „OG Service” mājas lapā, uz vietas birojā, izmantojot e-pastu; šāda dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.

Klients piekrišanu var atsaukt nosūtot vēstuli, e-pastu vai klātienē SIA „OG Service” birojā.

SIA „OG Service” var sazināties ar Klientu arī citos gadījumos (piemēram, atbildot uz Klienta iesniegumiem, pieprasījumiem; veicot Klientu apmierinātības aptauju).

7. Informācijas nodošana trešajām personām

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, taču noteiktos apstākļos, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, SIA „OG Service” var nodot Klienta personisko informāciju un datus trešajām personām:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam norēķinu ietvaros);

IT pakalpojumu uzņēmumiem – datu uzglabāšanai un informācijas sistēmu uzturēšanai;

saskaņā ar Klienta nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

SIA “OG Service” likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties tiesā, pie parādu piedzinējiem vai citās atbildīgajās institūcijās);

gadījumā, ja SIA “OG Service” labticīgi uzskata, ka datu izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu citas SIA “OG Service” tiesības (piemēram, lai izmeklētu potenciālus SIA “OG Service” noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai noteiktu, novērstu vai atklātu krāpšanu vai citas drošības problēmas).

8. Sīkdatņu izmantošana

SIA „OG Service” mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. cookies) – nelieli faili, kurus katru reizi, kad Klients apmeklē mūsu interneta vietni, pārlūkprogramma Klienta datorā saglabā tādā apmērā, kā norādīts Klienta datora pārlūkprogrammas iestatījumos.
SIA „OG Service” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma intensitāti un statistiku, atpazītu jaunus vai agrākos klientus un uzlabotu mārketinga komunikāciju.

Ja Klients nevēlas, lai Klienta lietotajās ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, Klients var mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus un izvēlēties iespēju nesaglabāt un/vai izdzēst sīkdatnes.

Tomēr SIA „OG Service” interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu.

9. Izmaiņas

SIA “OG Service” patur tiesības veikt grozījumus šajā politikā jebkurā laikā, tāpēc Klienta pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi izmaiņām. Iepriekšējās politikas versijas būs pieejamas mājas lapas arhīvā.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:
SIA “OG Service”, Senču iela 2, Rīga, LV-1012
e-pasts: info@oranzgaraz.lv, tālr. 26006006.